วีซ่าอินเดีย

posted on 22 Dec 2016 07:05 by payanak in News directory Entertainment
 
                                เอกสารที่ต้องเตียมเพื่อยื่นทำ วีซ่าอินเดีย
  • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอ วีซ่าอินเดีย ที่จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูล กับทางเว็บไชด์ http://indianvisaonline.gov.in/visa/  ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นก็ ปริ้นออกมาเป็นไฟล์ PDF
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุก่อนจะหมด  มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
  • สำเนา หนังสือเดินทาง(Passport) จำนวน  2 ชุด
  • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นพื้นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว จำนวน  1 รูป
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  • จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย สำหรับยื่นขอวีซ่าธุรกิจ
  • สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  • สำเนาสูติบัตร สำหรับเด็ก
  • ใบจอง โรงแรม    
  • ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
  • แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว   

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

 • 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

หมายเหตุ : เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ หนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

 • อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท
 • ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท

วีซ่าธุรกิจ (Business)

 • 8,200 บาท ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท
 • ค่าดำเนินการ ของ ศูนย์ IVS Service 20 บาท
 • ค่าบริการ สถานทูต 70 บาท

ผู้เดินทางจะต้องไปทำการสแกนลายนิ้วมือ ตอนเดินทางไปรับวีซ่า ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-258- 0684-85 อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in เว็บ:indiavisathai.com วันและเวลาทำการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางและวีซ่าตอนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

หมายเหตุ

 • สถานทูตอินเดีย งดรับยื่นวีซ่าให้ ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • แต่สำหรับชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย (มีใบอนุญาตทำงาน) ยังสามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ.

ขอบคุณที่มา : http://indiarove.blogspot.com/2016/12/visaindia-update-1-12-2016.html

Comment

Comment:

Tweet